مطالب نوشته شده در موضوع «فن بیان و ارتباط»

مطالب نوشته شده در موضوع «فن بیان و ارتباط»

دانلود فایل آموزش حرفه ای فن بیان و زبان بدن - زمان آموزش 40 دقیقه

دانلود فایل آموزش حرفه ای فن بیان و زبان بدن - زمان آموزش 40 دقیقه

[دانلود فایل آموزش حرفه ای فن بیان و زبان بدن - زمان آموزش 40 دقیقه] آموزش حرفه ای فن بیان و زبان بدن فن بیان و قدرت نفوذ کلام مهم ترین مهارتی است که در زندگی به آن نیاز دارید… هنگام ارتباط قدرت دید شما میتواند بر روی تنها 180 درجه اطرافتان تاثیر بگذار...

ادامه مطلب