مطالب نوشته شده در موضوع «طراحی»

مطالب نوشته شده در موضوع «طراحی»

نرم افزار  کتیا 5R21 قایل استفاده در صنایع هوافضا خودروئی و دریائی

نرم افزار کتیا 5R21 قایل استفاده در صنایع هوافضا خودروئی و دریائی

[نرم افزار کتیا 5R21 قایل استفاده در صنایع هوافضا خودروئی و دریائی] قدرتمندترین نرم افزار طراحی ، مهندسی و ساخت با کمک کامپیوتر در صنایع هوافضا ، خودروئی و دریائی.در عصر تکنولوژی اطلاعات ، با روشهای سنتی نمی توان جوابگوی نیازهای طراحی و ساخت بود و نمی ...

ادامه مطلب