مطالب نوشته شده در موضوع «علمی»

مطالب نوشته شده در موضوع «علمی»

دانلود کتاب گویندگی و فن بیان بصورت PDF - در جستجوی زبان معیار

دانلود کتاب گویندگی و فن بیان بصورت PDF - در جستجوی زبان معیار

[دانلود کتاب گویندگی و فن بیان بصورت PDF - در جستجوی زبان معیار] شامل فصلهای زیر می باشد: - فن بیان و گویندگی - زبان مشترک فارسی دری - استقلال ، مرز و قانون - زبان و زبان شناسی - زبان ، گفتار و نوشتار - توانایی ها و ویژگی های گفتار و نوشتار - زبان رادی...

ادامه مطلب