مطالب نوشته شده در موضوع «پزشکی»

مطالب نوشته شده در موضوع «پزشکی»

فیلم آموزش پروتزهای دندانی - مجموعه نرم افزارهای آموزشی پزشکی

فیلم آموزش پروتزهای دندانی - مجموعه نرم افزارهای آموزشی پزشکی

[فیلم آموزش پروتزهای دندانی - مجموعه نرم افزارهای آموزشی پزشکی] پروتز به هر جسمی که به طور مصنوعی ساخته شده و جایگزین یک عضو از دست رفته بدن انسانی میشود اطلاق میگردد.... در زمینه دندانپزشکی پروتزها معمولا جایگزین دندانهای از دست رفته میشود ولی تنهاشام...

ادامه مطلب